śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ

Kirtaniya sada hari

(033)2554-4155

Hindi

Sri Chaitanya Mahaprabhu  
Sri Sri Gauranga Smranamangal Stotram Srila Bhakti Vinode Thakur. (Synopsts of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his life in Sanskrit Lyric.)
Sri Sri Radhakrishna Mahimamrita Dr. Uma Basu.
Mahaprabu Ka Jiban Aur Shiksa Srila Bhakti Vinode Thakur. (translated by Smt. Krishna Kumari Srivastav.)
Acharyapad Ki Baktritabali Edited by B. H. Hrishikesh Maharaj. (translated by Smt. Kamala Srivastav.)
Sri Chaitanya Lilamrita Sar Smt. Madhabi Ray.
Sri Bhajan Geeti Translated by Ramsevak Das.
Sri Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Sripad B. J. Harijan Maharaj. (translated by Dr. Uma Basu.)
Sri Sri Stotra Koustuv Edited by Srila B. P. Tirtha Maharaj
Goswamipad Ka Sri Harikatha Edited by Sripad B. N. Nyasi Maharaj. (translated by Smt. Shanti Ray.)
Paratatva Sri Gauranga Dr. Uma Basu
Sri Chaitanyadev Sundarananda Vidyavinode. (life History of Sriman Mahaprabhu.)
l