All glory to Sri Sri Guru & Gauranga

Kirtaniya sada hari

ALL THE EVENTS IN THE CURRENT MONTH (THIS MONTH WILL CHANGE IN EVERY MONTH AUTOMATICALLY)

November , 2017

Date Event Name
2017-11-01 WITHIN 9:29 A.M. AKADASHI BROTER PARON. SRIHARIR UTTHAN. SRIHARIR ROTH YATRA
2017-11-03 BOIKUNTHA CHATURDASHI. HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL BHUGORVO GOSWAMIPAD
2017-11-04 RASHPURNIMA. SRIKRISHNER RASH YATRA. HOLY APPEARANCE OF SRIMONMOHAPRABHU IN SRIDHAM BRINDABAN. HOLY DISAPPEARANCE OF SRISUNDARANANDA THAKUR. APPEARANCE OF SRI TULSI DEBI
2017-11-05 COMMENCEMENT OF KATYANI BROTO
2017-11-14 UTHPONNA AKADASHI BROTOPOBAS. HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL NARAHARI SARKAR THAKUR
2017-11-15 WITHIN 9:31 A.M. AKADASHI BROTER PARON
2017-11-16 DISAPPEARANCE OF SRIL SARONGOMURARI THAKUR
2017-11-18 86TH DISAPPEARANCE DAY OF SRIL JAGABONDHU BHAKTIRANJAN THAKUR
2017-11-20 ARRIVAL OF SRIL SRINIBASACHARYA PRABHU FROM JAJHIGRAM TO SRIDHAM BRINDABAN
2017-11-20 ARRIVAL OF SRIL SRINIBASACHARYA PRABHU FROM JAJHIGRAM TO SRIDHAM BRINDABAN
2017-11-23 ARRIVAL OF SRIL SRINIBASACHARYA PRABHU, SRIL NOROTTOM DAS THAKUR AND SRIL SHYAMANANDA PRABHU FROM SRIDHAM BARINDABAN TO SRI GOUR
2017-11-24 ORON SOSHTHI. SRI SRIJAGANNATHDEBER PRABORONOTHSOB
2017-11-27 HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL MADHUSUDAN DAS GOSWAMI MAHARAJ
2017-11-29 SRIDURGANOBOMI
2017-11-30 MOKHODA AKADASHI BROTOPOBAS

ALL VAISHNAVA EVENTS OF THE YEAR 2017

January , 2017

Date Event Name
2017-01-01 Sril jibgoswami prabhu o sril jagadish pandit er tirovab, english nababorsha 2017 khristabda arambha,17th Poush
2017-01-01 Adya dashami bidha hawai akadashi bratapbash haibena,24th Poush
2017-01-01 Sril jibgoswami prabhu o sril jagadish pandit er tirovab, english nababorsha 2017 khristabda arambha,17th Poush
2017-01-08 Adya dashami bidha hawai akadashi bratapbash haibena,24th Poush
2017-01-09 Putrada akadashi bratapbash, gaudiya baishanabacharjya o bishnupada paramhangsha 108 sri sri madabhakti kebal ourolomi goswami maharajer 35th barshik tirovab mahotsab, sril jagadish pandit thakurer abirvab,25th Poush
2017-01-10 Akadashi brater paron,26th Poush
2017-01-12 Poushipurnima, sri sri krishner pushyavishek matra,28th Poush
2017-01-14 Uttrayan ba makor sangkranti ba poush sangkranti, sril lochon das thakurer abirvab o sril joydeb goswami prabhur tirovab, gangadebir abirvab, gangasagor sangame makor snanjog, rabir makore sangchar arthat shoura magh mash prabrityi,30th Poush
2017-01-15 Sril gopalbhattya goswamipader abirvab o sril ramchandra kabiraj prabhur tirovab,1st Magh
2017-01-18 Sril bhababandhachid das bhaktisourab prabhur 57th biroho utsab,4th Magh
2017-01-23 Shattila akadashir bratapbash, tirtharaj prayaogdhame srimonmahaprabhur shuvagamon mahotsab arambha,9th Magh
2017-01-10 Akadashi brater paron,10th Magh
2017-01-24 Akadashi brater paron,10th Magh
2017-01-29 Sridham brindaban sril sanatan goswamipader sebita archabatar sri madanmohan bigraher pratistha utsab,15th Magh
2017-01-31 Srikashidham e srimon mahaprabhur shuvagamon sriti mahotsab,17th Magh

February , 2017

Date Event Name
2017-02-01 Sripanchami, srisrikrishner basanti panchami utsab, sri bishnupriya, sribishnupriya thakuranir praktothsab, saraswati pujo, sril raghunath das goswami, sril narotyam thakur, sril pundarik bidyanidhir abirvab, sril bishanath chakrabortypader tirovab, sridh
2017-02-02 Sril bishanath chakrabortypada birochita srimad bhagabater tika o sarartha darshani jayanti,19th Magh
2017-02-03 Sriaditya saptami, makari saptami, sri adaitya acharjya prabhur janma tithir bratapbash, madhyanne sril adaitya prabhur shuvo abirvab,20th Magh
2017-02-04 Sri adaitya saptami brater paron,21st Magh
2017-02-05 Sri madhyacharjya er tirovab,22nd Magh
2017-02-06 Sril ramanujacharjya er tirovab, sridham brindabane sril srijibi goswamipader sebita srisri radhadamodar sribigroher prakotutsab,23rd Magh
2017-02-07 Jaya ba bhoumi akadashir bratapbash,24th Magh
2017-02-08 Sri barahodadashi, sribarahodeber shuvo abirvab,25th Magh
2017-02-09 Sri nityananda troyodashi, sri sri nityananda prabhur shuvo abirvab tithi, madhanne sri nityananda prabhur shuvo janmavishek, sri nityananda prabhur janmatithir bratapbash,26th Magh
2017-02-10 Sri nityananda troyodoshi brater paron, maghi purnima, srisri krishner madhurotsab, srikrishner antardhan o kaliyuger prabrityi ba utpatti,27th Magh
2017-02-12 Rabir kumve sangchar arthat shoura falgun mash prabrityi,29th Magh
2017-02-13 Sril bangshibadanananda prabhur poutra o sri nityananda shakti srijukta janhoba thakuranir palyaputra sri sri ramchandra goswami prabhur tirovab,30th Magh
2017-02-15 Gaudiya mission er pratithata jagatguru ong bishnupada paramhangsha 108 srisri madabhakti shidhanta saraswtai goswami prabhupader 143rd barshapurti prakotya tithi pujo mahotsab, sril purusotyam thakurer tirovab,3rd Falgun
2017-02-18 Gaudiya mission er acharjya o bishupada paramhangsha 108 srisri madabhakti srirup bhagabad goswami maharajer 24th barshik tirovab tithi mahotsab,6th Falgun
2017-02-23 Akadashi brater paron, sril ishwar puripader tirovab,11th Falgun
2017-02-24 Gaudiya mission er prakatacharjya o bishnupada paramhangsha 108 srisri madabhakti shurid paribrajak goswami maharajer 70th shuvo abirvab tithi upalakhe srisri guru pujo mahotsab,12th Falgun
2017-02-25 srisrishichaturdashi ba mahashivratri, srisrishivratrir bratapbash,13th Falgun
2017-02-27 Baishnab sarbovoumya sril jagannath das babaji maharajer o sril rashikananda deb goswami prabhur tirovab,15th Falgun

March , 2017

Date Event Name
2017-03-01 Srigourjayanti upalakhe srigodrum dhamastha srisri madabhakti shidhanta saraswati gaudiya math e saptadibash bapi srigourkathamrita o srigourmahima kirtan mahotsab arambha,17th Falgun
2017-03-02 Sril purushotyam thakurer abirvab, 18th Falgun
2017-03-04 Sril bangshibadananda prabhur ditiya abatar srisriramchandra goswami prabhur abirvab,20th Falgun
2017-03-06 Srimadabhakti shidhanta saraswati gaudiya math e srisri nabadip dham parikramaner mangal adhibash harisangkirtanautsab, saptadibash bapi gourkatha samapan,22nd Falgun
2017-03-07 Srisrinabadip dham parikramaner pratham dibash, srirudradip o srishimantadip parikramon,23rd Falgun
2017-03-08 Amlaki akadashir bratapbash, srinadip dham parikramaner ditiya dibash, srigodrumdip o srimadhaydip parikraman,24th Falgun
2017-03-09 Srisrinbadip dham parikramaner tritiya dibash, trikoldip o sriritudip parikraman, sril madhabendra puri goswamipader tirovab,25th Falgun
2017-03-10 Srisrinabadip dham parikramaner chaturtha dibash, srijahudip o srimaddrumdip parikraman,26th Falgun
2017-03-11 Srisrinabadip dham parikramaner pancham dibash, sriantardip parikraman, srisrimadabhakti shidhanta saraswati gaudiya math e o gaudiya mission er adhinastha ananya math samuhe srisri goursundorer shuvo janmatsab upalakhe mangaladhibash o sriharisangkirtan
2017-03-12 Gourpurnima ba dolpurnima, kaliyug pabonabatari srimad goursundorer shuvo janmotsab, srigourjayantir bratapbash, syangkale gourabirvab tithipujo, srikrishner bashantatsab, doljatra, ahoratrabapi bhaktaktyok sangkirtan pradhan jogye sangkirtanaikya pita sr
2017-03-13 Srigourjayanti brater paron, sri jagannath mishra er griha anandatsab, srisri madabhakti shidhanta saraswati gaudiya math e o gaudiya mission er adhinastha ananya math samuhe srigourjayanti mahotsab,29th Falgun

April , 2017

Date Event Name
2017-04-30 2ND DAY OF CHANDANYATRA. SRI KRISHNER JONMOBESH.
2017-04-29 AKHAY TRITIA. COMMENCEMENT OF SRI SRI KRISHNA’S CHANDANYATRA (21 DAY LONG). LORD SRI SRI KRISHNER NATABAR BESH.
2017-04-26 SHRIL GADADHAR PANDIT GOSWAMIR ABIRBHAV TITHI
2017-04-24 AKADASHI BROTER PARON WITHIN 9:28 A.M. OF FIRST PART OF THE DAY
2017-04-23 BARUTHINI AKADASHI BROTOPOBAS
2017-04-21 DISAPPEARANCE DAY OF SHRIL BRINDABANDAS THAKUR.
2017-04-18 DISAPPEARANCE DAY OF SHRIL THAKUR ABHIRAM GOPAL PRABHU.
2017-04-15 COMMENCEMENT OF BENGALI NEW YEAR 1424.
2017-04-14 CHAITRA SANKRANTI. COMMENCEMENT OF SRIKESAB BROTO AND SHALGRAM SHILA ALONGWITH TULSITE JOLDAN. COMPLETION OF 1423 (BENGALI YEAR).
2017-04-11 MADHUPURNIMA. SRI BOLDEV PRABHUR RASHYATRA AND SRI KRISHNER BASANTARASH ACCORDING TO COMPLIANCE OF AKHANDAMANDAL RAKA PURNIMA. APPEARANCE DAY OF SHRIL BANSHIBADANANDA PRABHU AND SHRIL SHYAMANANDA PRABHU.
2017-04-08 AKADASHI BROTER PARON WITHIN 9:00 A.M. OF FIRST PART OF THE DAY. SRI SRI KRISHNER DAMANKAROPONOTHSOB.
2017-04-07 KAMADA AKADASHIR BROTOPOBAS. DISAPPEARANCE DAY OF SHRIL MADHAB GHOSH THAKUR.
2017-04-06 SRI SRI RAMNABAMI BROTER PARON WITHIN 9:16 A.M. OF FIRST PART OF THE DAY .
2017-04-05 SRI SRI RAMNABAMI BROTOPOBAS. SRI RAMCHANDRER SHUVA JANMABHISEK AT NOON.
2017-04-01 HOLY APPEARANCE DAY OF SHRIL RAMANUCHARJYA.

May , 2017

Date Event Name
2017-05-01 THIRD DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER RAJADHIRA BESH
2017-05-02 FOURTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER BANBIHARI BESH, JANHASAPTAMI, JANHABI PUJA, GONGOTHPOTTI
2017-05-03 FIFTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER BOTHSOHORON BESH
2017-05-04 SIXTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER GOMOTIKRISHNA BESH. SRI SRI SITA NABAMI. THE APPEARANCE LUNAR DAY (ABIRBHAV TITHI) OF SRI SITA DEBI AND SRI NITYANANDA SHAKTI SRI JANHABI MATA THAKURANI
2017-05-05 SEVENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER KHOTDOLI BESH
2017-05-06 EIGHTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER CHAKRANARAYAN BESH. MOHINI AKADOSHIR BROTOPOBASH. SRI CHAITANYACHARITAMRITE GRANTHARAJE SRIL BHAKTIBINODE THAKUR KRITO OMRITOPRABAHO VASHYAJAYANTI. DISAPPEARANCE DAY OF SRIL PUNDARIK BIDYANID
2017-05-07 NINETH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER NOUKELI BESH. AKADASHI BROTER PARON WITHIN 9:23 A.M. OF FIRST PART OF THE DAY.
2017-05-08 TENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER NATABOR BESH.
2017-05-09 ELEVENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER SRIRASMONDOL BESH. FASTING OF SRI SRINRISINGHA CHATURDASHI. HOLY APPEARANCE DAY OF SRI SRINRISINGHADEB AND INITIATION OF HOLY APPEARANCES OF SRINRISINGHA DEB WITHING 7:42 P.M.
2017-05-10 TWELVTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER KONDORPOROTH BESH. PUSHPODOL AND SALIL BIHAR FESTIVAL OF SRI KRISHNA. SRI SRIRADHARAMAN JUBILEE. APPEARANCE OF SRIL ISHWARPURIPAD PRABHU AND SRIL SRINIBAS ACHARYA PRABHU. DISAPPE
2017-05-11 THIRTEENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER AGHASURBODH BESH.
2017-05-12 FOURTEENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER RAGHUNATH BESH.
2017-05-13 FIFTEENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER SRI CHAITANYA BESH.
2017-05-14 SIXTEENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER GIRIGOBORDHON BESH. COMPLETION OF SRIKESHBROTO WITH TULSI JOLDAN AND CHAYADAN. COMPLETION OF SRIKESHABBROTO.
2017-05-15 SEVENTEENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER GIRIDHARI BESH.
2017-05-16 EIGHTEENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER BOSTROHORON BESH. DISAPPEARANCE DAY OF SRIL RAYRAMANANDA GOSWAMIPAD.
2017-05-17 NINETEENTH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER CHINTAMONI BESH
2017-05-18 TWENTEITH DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. SRI KRISHNER SRIGAJAUDHARAN BESH. VAURI FESTIVAL OF SRI SRI JAGANNATH DEB IN SRIDHAM PURI
2017-05-19 TWENTY ONETH DAY OR COMPLETION DAY OF SRI SRI CHANDAN YATRA. 29TH DISAPPEARANCE DAY OF SRI SRIMADBHAKTI HRIDAY HRISHIKESH MAHARAJ
2017-05-22 BROTOPOBAS OF APARA AKADOSHI
2017-05-23 AKADASHI BROTER PARON WITHIN 9:22 OF THE FIRST PART OF THE DAY. APPEARANCE DAY OF SRIL BRINDABAN DAS THAKUR.
2017-05-27 SRI SRI CHAITANYACHARITAMRITE GRANTHARAJ SRIL PRABHUPADER ONUVASHYA JAYANTI

June , 2017

Date Event Name
2017-06-04 SRI SRI GANGA DASHAHARA. SRI SRI GANGA PUJA. HOLY APPEARANCE DAY OF SRI SRI GANGAMATA GOSWAMINI. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL BALDEV BIDYABHUSAN PRABHU
2017-06-05 PANDABA OR NIRJALA AKADASHI BROTOPOBAS
2017-06-06 AKADASHI BROTER PARON WITHIN 9:25 OF FIRST PART OF THE DAY. SRIL PRABHUPADER GAUDIYA VASHYO JAYANTI
2017-06-07 DWANDO OR CHIRADADHI FESTIVAL OF SRIL RAGHUNATH DAS GOSWAMIPAD IN PANIHATI
2017-06-09 JYOSTHI PURNIMA OR DEBSNAN PURNIMA. SNAN YATRA FESTIVAL OF SRI SRI JAGANNATH DEV. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL MUKUNDADUTTA THAKUR AND SRIDHAR PANDIT THAKUR. GURUPUJA FESTIVAL TO CELEBRATE THE 111 CENTENARY CELEBRATION FOR THE APPEARANCE OF
2017-06-10 COMMENCEMENT OF SRI SRIJAGANNATH DEBER ONOBOSOR. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL SHYAMANANDA PRABHU. COMMENCEMENT OF SRIHARISANKIRTAN AT SRI ALLALNATH SRIBRAHMA GAUDIYA MATH
2017-06-14 HOLY APPEARANCE DAY OF SRIL BOKRESWAR PANDIT GOSWAMI
2017-06-15 SOURO ASHAR MONTH PROBRITTI
2017-06-19 HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL SRIBAS PANDIT THAKUR
2017-06-20 JOGINI AKADOSHIR BROTOPOBAS
2017-06-21 JOGINI AKADOSHI BROTER PARON WITHIN 9:23 A.M. OF VERY FIRST OF THE DAY
2017-06-22 AMBUBACHI PROBRITTI ON 5:08 A.M. OF VERY FIRST PART OF THE DAY
2017-06-23 HOLY APPEARANCE DAY OF SRIL SARONGO MURARI THAKUR
2017-06-24 HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL GADADHAR PANDIT GOSWAMI. 103TH BIRAHA TITHI PUJA OF SRIL SACHCHIDANANDA BHAKTIBINODE THAKUR. SRI SRIJAGANNATHDEBER GUNDICHA MARJONOTHSOB. NETROTHSOB OR NOBOJOUBONOTHSOB OF SRI SRIJAGANNATHDEB. COMMENCEMENT OF SRIHAR
2017-06-25 CHARIOT FESTIVAL OF SRI SRIJAGANNATHDEB. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL SWARUP DAMODOR GOSWAMI PRABHU. COMPLETION OF SRIHARISONKIRTAN FESTIVAL IN SRIPURUSHOTTOM MOTH. COMPLETION OF AMBUBACHI AT 4:58 P.M. IN AFTERNOON.
2017-06-29 SRIKHETRE SRIHORA PANCHAMI (UTHKOL). SRILAXMI BIJAY. HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL BOKRESHWAR PANDIT.

July , 2017

Date Event Name
2017-07-03 PUNORYATRA OR ULTOROTH OF SRI SRIJAGANNATH DEB
2017-07-04 SRIHARISHOYONI AKADOSHIR BROTOPOBAS
2017-07-05 DWADOSHYAROMBHO POKHE CHATURMASYO BROTAROMBHO. IN EVENING SRIHARI SHOYON. AKADASHI BROTER PARON AT 6:51 A.M. WITHIN 9:28 MINUTE
2017-07-09 SRIGURUPURNIMA OR BYASPURNIMA. HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL SANATAN GOSWAMIPAD. CIRCUMBULATION OF GIRIRAJ GOBORDHON OF SRIDHAM BRINDABAN. PURNIMA POKHE CHATURMASYO BROTARAMBHO.
2017-07-14 HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL GOPALBHATTA GOSWAMI PRABHU
2017-07-16 AT 4:25 A.M. RABIR KORKOTE SONCHAR. SOURA SRABON MONTH PROBRITTI
2017-07-17 HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL LOKENATH GOSWAMI PRABHU
2017-07-20 BROTOPOBAS OF KAMIKA AKADASHI
2017-07-21 AKADASHI BROTER PARON WITHIN 9:31 A.M.
2017-07-26 COMMENCEMENT OF HINDOL YATRA OR SRI SRIKRISHNER DOLAROHON IN SRI SRIBROJOMONDOL
2017-07-27 HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL RAGHUNANDAN THAKUR
2017-07-29 GONODDESH DIPIKA JUBILEE OF SRI SRIRADHAKRISHNA

August , 2017

Date Event Name
2017-08-03 BROTOPOBAS OF PABITRA OR PUTRADA AKADASHI. COMMENCEMENT OF SWINGING FESTIVAL OF SRI SRIKRISHNA. COMMENCEMENT OF SRIHARI SANKIRTAN IN SRI BAGBAZAR GAUDIYA MATH FOR MORE THAN A MONTH
2017-08-04 AKADOSHI BROTER PARON WITHIN 9:32 OF FIRST PART OF THE DAY. HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL RUPGOSWAMIPAD. SRI SRIKRISHNER POBITRAROPONOTHSOB
2017-08-05 HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL GOURIDAS PANDIT THAKUR
2017-08-06 HINDOL CHATURDASHI. MANGAL ADHIBAS SANKIRTAN FESTIVAL TO CELEBRATE BIRTHDAY JUBILLE OF SRIL BOLDEB PRABHU
2017-08-08 SRI SRIBOLDEB PRABHUR JONMOTHITHIR PARON WITIN 9:31 OF FIRST PART OF THE DAY
2017-08-14 MANGAL ADHIBAS SANKIRTAN FESTIVAL OF SRI SRIKIRSHNA JAYANTI
2017-08-15 SRI SRIKRISHNAJAYANTI. SRI SRIKRISHNABASAR. SRI SRI KRISHNA JANMASHTOMI BROTOPOBAS. HOLY BIRTH CORONATION OF SRI SRIKRISHNA AT 11:25 P.M. WITHIN 12:05 MINUTE AT NIGHT
2017-08-16 SRI SRIKRISHNA JANMASHTOMI BROTER PARON WITHIN 9:30 A.M. SRINONDOTHSOB. APPEARANCE OF SRIJOGOMAYADEBI
2017-08-17 SOURO BHADRO MONTH PROBRITTI OR RABIR SINGHE SONCHAR AT 12:47 P.M.
2017-08-18 OJA AKADOSHIR BROTOPOBAS
2017-08-19 AKADASHI BROTER PARON WITHIN 7:18 A.M
2017-08-21 FULL MOON ECLIPSE. AT NIGHT SPORSHO 9:17 P.M., MODHYO 11:56 P.M., MOKHYO 2:34 P.M., GRASMAN 1.030 (SUNPOINT 1)
2017-08-24 HARITALIKA BROTO
2017-08-25 SOUVAGYO CHOTURTHI. HARITALIKA CHATURTHI
2017-08-26 APPEARANCE OF SRIMAD ODWOITO GRIHINI SRISITATHAKURANI
2017-08-27 122 CENTENARY CELEBRATION TO CELEBRATE HOLY APPEARANCE TITHI FESTIVAL OF GAUDIYA BAISHNAVACHARYA NITYALILA PROBISHTA OM BISHNUPAD POROMHONSO 108 SRI SRIMADBHAKTI PRASAD PURI GOSWAMI THAKUR
2017-08-29 SRI SRIRADHASHTOMI. SRI SRIRADHASHTOMI BROTOPOBAS. HOLY BIRTH CORONATION FESTIVAL OF SRI SRIRADHATHAKURANI AT NOON
2017-08-30 SRI SRIRADHASHTOMI BROTER PARON WITHIN 9:31 A.M., SRIMADBHAGABATA JAYANTI. COMMENCEMENT OF SRIMADBHAGABAT WEEK. COMMENCEMENT OF LISTENING SESSION OF SRIMADBHAGABAT AND SRIPARIKHIT MAHARAJ'S PROYOPOBESHON ONE WEEK LONG
2017-08-07 HOLY APPEARANCE OF SRIL BOLDEB PRABHU. BIRTH CORONATION FESTIVAL OF SRI BOLDEB PRABHU AT NOON. BROTOPOBAS OF SRI BOLDEB PRABHU'S BIRTHDAY.COMPLETION OF SWINGING FESTIVAL OF SRIKRISHNA. JHULAN PURNIMA. RAKHI PURNIMA.SPORSHO 10:52 P.M., MODHYO 11:51 P.M., MOKHYO 12:49 P.M., STITHI 1 HOUR 57 MINUTE, GRASOMAN 0.251

September , 2017

Date Event Name
2017-09-02 PADMA OR PARSWOPORIBORTTONI AKADASHI BROTOPOBAS (FASTING). SRIHARI PARSHWOPORIBORTTON IN THE EVENING
2017-09-03 SRIBAMON DWADASHI. HOLY BIRTH ANOINTING FESTIVAL (JONMO ABHISHEK) OF SRI BAMONDEB AT NOON. AKADASHI BROTER PARON AFTER WORSHIPING OF SRIBAMONDEB. APPEARANCE OF SRIL JIBGOSWAMIPAD. AKADASHI BROTER PARON WITIN 9:32 A.M.
2017-09-05 SRI ANANTA CHATURDASHI. HOLY DISAPPEARANCE OF NAMACHARYA SRIL HARIDAS THAKUR
2017-09-06 POUSHTHOPODI PURNIMA OR POURNOMASI NAMANTOR SRIMADBHAGOBOTHSOB PURNIMA. COMPLETION OF SRIMADBHAGABAT WEEK. LISTENING CEREMINY OF SRIMADBHAGABAT BY SRI PARIKHIT MAHARAJ. COMPLETION OF ANNUAL HARISANKIRTAN FESTIVAL IN SRI BAGBAZAR GAUDIYA MATH. SRIBISWARUP KHOURDIBOS
2017-09-07 COMMENCEMENT OF ABLUTION OR PITRIPOKHYO
2017-09-17 AKADASHI BORTER PARON WITHIN 9:30 A.M. SRI SRI BISWAKORMA PUJA
2017-09-19 MAHALAYA. COMPLETION OF PITRIPOKHO
2017-09-21 SRI SRISHARODIA NOBOYATRA OR COMMENCEMENT OF DEBI POKHO
2017-09-26 SRIDURGASHASHTHI
2017-09-27 SRIDURGASAPTAMI. SRI SRI SHARODIYA DURGAPUJA. ARRIVAL OF SRI DURGA BY BOAT (NOUKA). AS A RESULT GROW GRAINS AND INCREASE WATER
2017-09-28 SRIDURGAOSHTOMI
2017-09-29 SRIDURGANOBOMI
2017-09-30 SRIBIJAYADASHAMI. DEPARTURE BY HORSE. HOLY APPEARANCE DAY OF SRIMONMODDHACHARYA. SRI GOURSUNDARER OLLILABHINOY

October , 2017

Date Event Name
2017-10-15 Sri sri laxmipujo, sri saradiya ba kojagori purnima, brajomondole sri sri krishner saradiya rashjatra,29th Ashwin
2017-10-01 PAPANKUSHA AKADASHI BROTOPOBAS. COMMENCEMENT OF SRIDAMODOR BROTO
2017-10-02 AT 8:49 A.M. WITHIN 9:28 MINUTE AKADASHI BROTER PARON. HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL RAGHUNATH DAS, SRIL RAGHUNATH BHATTA AND SRIL KRISHNADAS KABIRAJ GOSWAMI
2017-10-05 SRI SRILAXMI PUJA. BROJOMONDOLE SRI SRIKRISHNER SHARODIA RASJATRA. HOLY DISAPPEARANCE OF SRIL KASHISWAR PANDIT GOSWAMI PRABHU AND SRIL MURARIGUPTA PRABHU
2017-10-12 PRAKTOTHSOB OF SRI SRIRADHAKUNDA. HOLY BATHING AND WORSHIP FESTIVAL AT SRIRADHAKUNDA AT MIDNIGHT
2017-10-16 AT 6:55 A.M. WITHIN 9:27 MINUTE AKADASHI BROTER PARON. HOLY APPEARANCE FESTIVAL OF SRI MONMOHAPRABHU AT PANIHATI
2017-10-17 HOLY APPEARANCE FESTIVAL OF SRI MONMOHAPRABHU IN SRIL ISHWARPURIPAD’S BIRTHPLACE SRIPAT KUMARHATTO
2017-10-18 BHUT CHATURDASI. JOM CHATURDASHI
2017-10-19 DIPAWALI OR DIPMALIKOTHSOB. KALI PUJA AT 11:02 P.M. WITHIN 11:50 P.M. AT DAWN SRIKRISHNER DAMBONDHON LILA
2017-10-20 COMMENCEMENT OF SRI SRI KRISHNA’S GOBORDHON SCRIFICE FESTIVAL. AT NOON THE WORSHIP OF SRI GOBORDHON PUJA, GO PUJA AND ANNIOKUT FESTIVAL. CIRCUMBULATION OF GIRIRAJ GOBORDHON IN SRIDHAM BRINDABAN. HOLY APPEARANCE OF SRIL RASIKANANDADEB PRABHU
2017-10-21 JOM DWITIA. BHATRIDWITIA. SRI SRIKRISHNA’S BHATRIDWITIA FESTIVAL. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL BASUDEB GHOSH THAKUR
2017-10-22 SRI SRIKRISHNER GIRIRAJ SRIGOBORDHON PORBOT DHARONAROMBHOK TITHI
2017-10-28 GOPASHTOMI, GOSHTHASTOMI, GO PUJA, GOGRAS DAN AND GOPRODOKHIN. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL NIBASACHARYA PRABHU, SRIL GADADHAR DAS THAKUR AND SRIL DANANJAY PANDIT THAKUR
2017-10-29 AKHAYA NABAMI. SRIMATHURA AND SRIBRINDABAD JUGAL PARIKRAMA. COMPLETION OF SRIKRISHNA’S GIRIRAJ GOBORDHON DHARON. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL GOPAL GURU GOSWAMI. JUGAL PARIKRAMA IN SRI BAGBAZAR SRI GAUDIYA MATH AND IN ALL BRANCHES
2017-10-31 UTTHAN OR PROBODHONI AKADASHI BROTOPOBAS. 102TH HOLY DISAPPEARANCE DAY OF NITYALILA PRABISHTA OM BISHNUPAD PARAMHANSA BABAJI SRIL GOURKISHOR DAS GOSWAMI MAHARAJ. COMPLETION OF CHATURMASYO BROTO

December , 2017

Date Event Name
2017-12-01 WITHIN 7:12 A.M. AKADASHI BROTER PARON AND AT 7:12 A.M. SRIMADBHAGABAD GITA JAYANTI
2017-12-03 MAGHSHIRSHA PURNIMA. COMPLETION OF KATYANI BROTO. 64TH DISAPPEARANCE DAY OF SRIL BHAKTIPRADIP TIRTHO GOSWAMI MAHARAJ
2017-12-07 81TH HOLY DISAPPEARANCE FESTIVAL OF THE FOUNDER MEMBER OF SRI GAUDIYA MISSION OM BISHNUPAD PARAMHANSA 108 SRI SRIMADBHAKTI SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMI PRABHUPAD
2017-12-10 GURUPUJA MOHOTHSOB OF GAUDIYA VAISHNABACHARJYA NITYALILA PROBISHTA OM BISHNUPAD PARAMHANSA 108 SRI SRIMADBHAKTI KEBOL OUROLOMI GOSWAMI MAHARAJ
2017-12-13 SAFALA AKADASHI BROTOPOBAS. HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL DEBANANDA PANDIT THAKUR
2017-12-14 WITHIN 9:52 A.M. AKADASHI BROTER PARON
2017-12-16 HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL UDDHARAN DUTTA THAKUR AND SRIL MAHESH PANDIT THAKUR
2017-12-21 HOLY DISAPPEARANCE DAY OF SRIL JIBGOSWAMI PRABHU AND SRIL JAGADISH PANDIT
2017-12-30 WITHIN 9:59 A.M. AKADASHI BROTER PARON. 36TH HOLY DISAPPEARANCE FESTIVAL OF NITYALILA PRABISHTA OM BISHNUPAD PARAMHANSA 108 SRI SRIMADBHAKTI KEBOL OUROLOMI GOSWAMI MAHARAJ

SRI GAUDIYA MATH

16/A, Kaliprasad Chakraborty Street (Bagbazar), Kolkata – 700003,

P.O – Bagbazar, P.S – Shyampukur

Nearest Location: Opposite Of Bagbazar Girish Mancha (Theatre Hall)

Parking Of Vehicles: Due To Narrow Lane Do Not Park Vehicles Infront Road Of Gaudiya Mission, Please Park Vehicles Infront Of Girish Mancha.

LOCATION (GET DIRECTION)

Feedback Form

FEEDBACK FORM