All Glory To Sri Sri Guru & Gauranga

Kirtaniya sada hari

DEPARTMENT

PARAVIDYAPEETH

 1. SRIPAD BHAKTIHARI HARIJAN MAHARAJ(SADANANDA PRABHU)
  Ph : 8017573255
 2. OFFICE
  Ph : 9477587219

BOOK STORE

 1. SRIPAD BHAKTI RAKHAK HRISHIKESH MAHARAJ
  Ph : 8420692952
 2. SRIPAD NARAHARI DAS
  Ph : 9903615586
 3. SRIPAD DUKHSARAN DAS
  Ph : 9903615586

MUSEUM OFFICE

 1. SRIPAD BHAKTI NISTHA MADHUSUDAN MAHARAJ
  Ph : 9051781493
 2. ASHOK NATH GHOSH (Executive Officer)
  Ph : 8334962426
 3. SANTANU PALODHI (Adviser, Public Relation)
  Ph : 9433746272

HEAD OFFICE

 1. SRIPAD BHAKTI PROMOD PURI MAHARAJ
  Ph : 9433430710
 2. SRIPAD ANADI NIDHAN DAS
  Ph : 7687824739

MATH

 1. SRIPAD BHAKTADAS DAS
  Ph : 9433367379

GUEST HOUSE

 1. SRIPAD SHANTA KRISHNA DAS
  Ph : 8017627054

Sri Gaudiya Math

16/A, Kaliprasad Chakraborty Street.
P. O. : Baghbazar. Kolkata - 700003.
Fax : (033) 2543-1387
Ph : (033) 2554-4155
e-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
website : www.gaudiyamission.org

Feedback Form

Feedback