All Glory To Sri Sri Guru & Gauranga

Kirtaniya sada hari

Council Body Members

Sl. No. Name Address Description
1 His Divine Grace Om Vishnupada Paramahansa (108) Sri Srimad Bhakti Suhrid Paribrajak Maharaj. Gaudiya Mission, 16A, Kaliprasad
Chakrabarty Street. Kolkata-700  003.
President - Acharya
2 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Sundar Sannyasi Maharaj.
Gaudiya Mission, 16A, Kaliprasad
Chakrabarty Street. Kolkata-700  003.
Secretary, Chief Executive Officer, In charge of Sri Paravidyapith
3 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Pramod Puri Maharaj.
Gaudiya  Mission, 16A, Kaliprasad
Chakrabarty Street. Kolkata-700  003.
Addl. Secretary, Gaudiya  Mission.
4 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Ashaya Ashram Maharaj.
Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya
Math, Swarupganj, Nadia.
Superintendent, B. S. S. Gaudiya  Math, Swarupganj.
5 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Baibhav  Paryatak Maharaj.
Sri Gaudiya  Math, Gandhi Nagar, Bandra (E), Mumbai. Preacher & Superintendent, Sri Gaudiya  Math, Mumbai.
6 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Nistha Nyasi Maharaj.
Sri Gaudiya  Math, Baghbazar, Kolkata-3 Assistant Secretary & In charge of Publication
Department.
7 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Bandhab Baishnab Maharaj.
Sri Bhakti Keval Audulomi Gaudiya
Math, Mughalsarai, U. P.
Preacher & Superintendent, Sri B. K. Audulomi Gaudiya
Math, Mughalsarai, U. P.
8 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Priya Madhab  Maharaj.
Sri Kunjakutir, Krishnanagar, Nadia. Preacher & Superintendent, Sri Kunja Kutir,
Krishnanagar.
9 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Snata Sajjan Maharaj.
Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya
Math, Swarupganj, Nadia.
Preacher & Asst.Superintendent. Sri Bhakti Siddhanta
Saraswati Gaudiya  Math,
Swarupganj, Nadia.
10 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Prasun Sadhu Maharaj.
Sri Brahma Gaudiya  Math, Alalnath, Puri. Preacher & Superintendent, Sri Brahma Gaudiya  Math,
Alalnath, Puri.
11 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Sudhir Sant  Maharaj.
Sri Krishna Chaitanya Math, Vrindaban, Mathura. Preacher & Superintendent, Sri Krishna Chaitnya  Math,
Kishorepura, Vrindaban.
12 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Deepak Sridhar Maharaj.
Sri Gaudiya  Math,
F1/1, Hauz Khas,  New Delhi-110016.
Preacher & Superintendent.
13 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Nistha Nimi Maharaj.
Sri Prapannashram Math, Amlajora, Burdwan. Math-in-Charge
14 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Achar Avadhoot  Maharaj.
Sri Rupa  Gaudiya Math,
77, Tularam  Bagh, Allahabad-6, U.P.
Math-in-Charge
15 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Swarup  Srauti Maharaj.
Sri Radha Gobinda Gaudiya  Math, Lala, Cachar, Assam. Math-in-Charge
16 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Rakshak Hrishikesh Maharaj.
Sri Gaudiya  Math, Rehabari, Guawati. Math-in-Charge
17 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Vaibhab  Bon Maharaj.
Sri Radhakunj Gaudiya  Math, Konai
Road,  Radhakunda, Mathura.
Math-in-Charge
18 His Holiness Tridandiswami B. S. Yachak  Maharaj. Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati
Gaudiya  Math, Swarupganj, Nadia.
In charge of Bhakti
Siddhanta Saraswati
Grantha Mandir, Godrum
19 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Charu  Gobinda  Maharaj.
Sri Sanatan Gaudiya  Math, Baragamvir
Singh, Varanasi, U.P.
Math in charge
20 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Nistha Madhusudan Maharaj.
Sri  Gaudiya Math, Baghbazar, Kolkata-3. Math in charge
21 Sri Purusottam Das Sri Bhagbat Ashram, Kulushirsha, Kurmitha, Birbhum Math in charge
22 Sri Baladev Das Brahmachary. Artashram, Sri Purusottam Math, Chatak Parbat, P.O. Puri, Orissa In charge of Artashram, Puri
23 Sri Banamali Das Brahmachary. (Younger) Sri Chaitanya Padapith, Mandar  Hills, P. O. Mandar,
Dist.- Bhagalpur. Bihar.
In-charge
24 Sri Gunadhar Das Brahmachary. Sri Chaitanya Padapith,
P.O.-Jajpur, Dist.–Cuttack, Orissa.
In-charge
25 Sri Sadananda Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math,
P. O. Baghbazar, Kol-3.
In charge of Gaudiya
Mission Grantha Mandir
(Library) & Bhagbat Press.
26 Sri Dukhaharan Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math,
P. O. Baghbazar, Kol-3.
In charge of Bhakti
Patra Office & Book
Department.
27 Sri Ramji Das. 13, Murtiza Hussain Road,  Lucknow. UP. In charge of Gaudiya Math
Library, Lucknow.
28 Sri Dharanidhar Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math, Mithapur, Patna, Bihar. In charge of Sri Gaudiya
Math, Patna.
29 Sri Uddhab Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math, Mumbai. In charge of Sri Gaudiya
Math Library, Mumbai.
30 Sri Nityananda Das. Sri Satchidananda Math, Cuttack,  Orissa. In charge of Sri
Satchidananda Math
Library.
31 Sri Tarun Krishna Das Brahmachary. Sri Sanatan Gaudiya  Math, Varanasi, U. P. In charge of Sri Sanatan
Gaudiya  Math Library.
32 Sri Prapanna Krishna Das
Brahmachary
Sri Vyas Gaudiya Math, Kurukshetra, Hariyana. In charge of Sri Vyas
Gaudiya  Math, Kurukshetra
33 Sri Shyamsundar Das Brahmachary. Sri Purusottam Math,
Chatak Parvat, P. O. - Puri, Orissa.
In charge of Sri Purusottam
Math Library.
34 Sri Dayal Krishna Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math, Bandra (E), Mumbai. In charge of Gaudiya
Mission Charitable
Dispensary, Mumbai.
35 Sri Rupanuga Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math, Patna, Bihar. In charge of Gaudiya Math
Library, Patna.
36 Sri Gobinda  Das Brahmachary. Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati
Gaudiya  Math, Swarupganj, Nadia.
In charge of Sri Bhaktikeval Gauranga Lila Mandir, Swarupganj
37 Sri Chinmayanada Das. Sri Gaudiya  Math, Baghbazar, Kolkata-03. In charge of Gaudiya
Mission Charitable
Dispensary.
38 Sri Sabyasachi Das. Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya
Math, Swarupganj.
In charge of B.S.S.  Gaudiya
Math, Charitable
Dispensary.
39 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Srirup Siddhanti Maharaj.
Sri Gaudiya  Math,
G. B. Road,  Gaya,  Bihar.
In-charge & Preacher.
40 Sri Amrita Bilas Das Brahmachary. Sri Bhagbat Janananda Math, Chirulia, Medinipur (East) In-charge
41 Sri Krishna Gopal Das. 13, Murtiza Hussain Road, Lucknow, U. P. In-charge, Sri Gaudiya
Math Homeo  Charitable
Dispensary, Lucknow.
42 Sri Bakta Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math, Baghbazar, Kolkata-3. In charge of
Sadhu Nivas, Kol-3.
43 Sri Nilmadhab Das Brahmachary. Gaudiya  Mission, Baghbazar, Kolkata-3. In charge of Sri Gaudiya
Math Charitable
Dispensary, Allahabad.
44 Sri Sudam Das Brahmachary. Sri B. K. Audulomi Math, Mughalsarai, U. P. In charge of Charitable
Dispensary, Mughalsarai.
45 Sri Haladhar Das Brahmachary. Sri Vyas Gaudiya Math
Kurukshetra, Hariyana
In charge of Charitable
Dispensary, Kurukshetra.
46 Sri Dharma  A. Das alias Dharma  Das
Brahmachary.
Sri Bhagbat Gaudiya  Math, Rochester, U.S.A Asst. In charge of Sri
Bhagabat Gaudiya  Math, Rochester. U.S.A.
47 Sri Gajendra Uddharan Das
Brahmachary.
Sri Purusottam Math, Chatak Parvat, Puri, Orissa. In Charge.
48 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Ashyay Akinchan Maharaj.
Sri Satchitananda Math, Oriya Bazar, Cuttack. In Charge.
49 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Deepak Damodar Maharaj.
Sri Basudev Gaudiya Math, 27, Cranhurst Road,  London, U. K. In charge of Basudev
Gaudiya  Math. London
50 Smt. Rekha Pal. 8/21, Bara Gambhirsing, Varanasi, U. P. In charge of Charitable
Dispensary. Varanasi.
51 Sri Sudhasindhu Das Brahmachary. Sri Gaudiya  Math, Motinagar, Lucknow,U.P. In-charge,
52 Sri Kanjaksha Das Brahmachary Sri Purusottam Math, Chatak Parbat, P.O. Puri, Dist. Orissa. In charge of Charitable
Dispensary
53 Sri Jagamohan Das Brahmachary. Sri Gour Govinda
Gaudiya  Math. Basudevpur, Haldia, Midnapur (E)
In-charge
54 His Holiness Tridandiswami Bhakti
Vaibhab  Bodhyan  Maharaj.
Sri Madhabendra Gaudiya Math. Remuna, Balasore, Orissa. In-charge
55 Smt. Kamala  Pandey. House No. 3, Road  No. 10
Patel Nagar,  Patna-23
In charge of Charitable
Dispensary.Patna
56 Braja Gopal Das. Sri Brahma Gaudiya  Math, Alalnath, Puri In charge of Artashram, Alalnath, Puri
57 Banamali Das. Sri Rupa  Gaudiya Math
77, Tularambagh, Allahabad.
In charge of Sri Rupa
Gaudiya  Math Library, Allahabad.
58 Bidyut Sannyal. A2, K862, Radha Madhab  Kunj, Indraprastha Apartment, Santa Nagar Burari Road,  Delhi-84 In charge of Sri Gaudiya
Math Library, New Delhi.
59 Haridas Brahmachari. Sri Satchidananda Math, Oriya Bazar, Cuttack,  Orissa In charge of Charitable
Dispensary, Cuttack.
60 Miss Kamala  Das 5B,541/A, Rabindra Sarani, Kol-3. House holder Devotee
61 Satya Narayan Goel Alias Sri
Satyabrata Das Adhikari.
5A, 541/A, Rabindra Sarani, Kol-3. House holder Devotee
62 Anil Pal Alias Sri Atul Krishna Das
Adhikari.
Deshbandhu Para, Siliguri, North
Bengal.
House holder Devotee
63 Smt. Annapurna Dasgupta. Sri Sanatan Gaudiya  Math, B8/17, Baragambhir Singh, Sonarpura,
Varanasi, U. P.
Retired  school Mistress.
64 Smt. Abantika Garai 5B, 541/A, Rabindra Sarani, Kolkata-03 House holder Devotee
65 Dr. P. R. Roy Chowdhury 25/4/1, Jogendra Basak Road,  Kolkata-
700 036.
Doctor.
66 Smt. Anjali Ghose. 289/73,  Moti Nagar,  Lucknow, U. P. House Wife.
67 Sri Thakur Das Ghose. Vill & Post  – Itinda
24 Paraganas (North)
Teacher.
68 Sri Ardhendu  Das. Vill & Post  – Purandarpur
Birbhum, Pin - 731 129.
Service Man
69 Sri Lakshmipati Das Brahmachary. Sri Basudev Gaudiya Math, 27, Cranhurst Road,  London,   U. K. Mathvashin.
70 Sri Dulal Garai. 33/11, Beharilal Ghosh Road,  Rathtala, Kol-57. Retired.
71 Kumari Mani Manjuri Dasi. 5B, 541/A, Rabindra Sarani, Kol-3. Disciple.

Feedback Form

F
E
E
D
B
A
C
K